La reforma laboral convalidada el passat dia 22 de juny al Congrés, no gira al voltant de l’ocupació, que seria el desitjable, sinó a el temps. Seria molt més raonable si a més de les indemnitzacions per acomiadament basades en el temps que dura un contracte, dediqués més jurisprudència a altres coses importants com per exemple, garantir que els acomiadaments es fessin sempre per causa indubtable.

Permetre l’acomiadament objectiu quan es demostri “mínimament la seva raonabilitat”, fomenta el conflicte d’interpretació ja que encara que es manté la tutela judicial, s’elimina la referència a que l’acomiadament sigui necessari per assegurar la viabilitat de l’empresa.

Un altre aspecte fonamental, a què no sembla atorgar la rellevància que té, és la reforma de el sistema de negociació col·lectiva, probablement l’element institucional amb major impacte sobre els resultats i funcionament del nostre mercat de treball, sobretot per la manera en què interactua amb altres d’aquests elements, com la bretxa legal entre contractes temporals i fixos.

Dit això i per raons d’espai, com a annex a aquesta circular deixem penjat a la nostra pàgina web el quadre comparatiu que hem elaborada una vegada analitzada en profunditat la Reforma Laboral aprovada en Reial decret llei 10/2010.

En aquest annex, amb un “Abans” i un “Després” emfatitzem les modificacions substancials dels punts afectats per la “Reforma” i que són els següents:

Bonificacions a la contractació indefinida.

Flexibilitat interna.

Reducció de jornada com a instrument d’ajust temporal d’l’ocupació.

Reducció de la temporalitat en la contractació.

Acomiadaments.

Ocupació juvenil.

Serveis públics d’ocupació i intermediació laboral.

Fons de capitalització per a contractes indefinits.

A la nostra pàgina WEB: www.cuadrosbanca.com

A través de la Intranet: CanalBS / People / Seccions Sindicals / Webs d’Seccions Sindicals / Secció Sindical ConfederaciónCuadros / Banc Sabadell Atlántico

mòbil: 660430227 Telf . 985968283 Fax. 985968121