Avís Legal

QUADRES GRUP BANC SABADELL, responsable de el lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar cumplimientoa les obligacions disposades en la Llei 34/002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

Cuadros Grupo Banco Sabadell se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obliagación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de Cuadros Grupo Banco Sabadell.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre de dominio: http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/
Nom comercial: Quadres Grup Banc Sabadell
Denominació social: Quadres Grup Banc Sabadell
NIF: G65567646
Domicili social: C / Horta Novella 23, 08201 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: 937481307
e-mail: info@cuadrosgrupobancosabadell.es
L’acta fundacional té data de 18 de maig de 2011

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de l’RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a l’RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part de la mateixa .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@cuadrosgrupobancosabadell.es
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l’ús d’aquesta pàgina web ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Sabadell. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals de la ciutat de Sabadell, no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris del web que, segons la legislació vigent o tinguin la condició de consumidors, en aquest cas el prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als jutjats i tribunals on estigui ubicat l’usuari.

Igualment, el prestador i l’usuari, poden sotmetre els seus conflictes als arbitratges que preveu la legislació d’arbitratge i de defensa dels consumidors i usuaris, i als procediments de resolució extrajudicial de conflictes que s’instaurin per mitjà de codis de conducta o altres instruments d’autoregulació.

En cas de no estar d’acord amb els productes o serveis contractats i ser un client que pertany a la Unió Europea, excepte espanyol, pot dirigir-se a l’enllaç per formular la reclamació oportuna: http://ec.europa.eu/consumers/odr/