ACORD Lindorff

CCOO – QUADRES – ELA – ALTA

ACORD Lindorff

Signat l’acord que regula les condicions laborals a aplicar als companys traspassats a Lindorff

Ha estat subscrit per la majoria de la representació sindical de BS, i garanteix el retorn a Banc

Divendres passat, 14 de novembre, va tenir lloc la signatura d’l’acord que regula les condicions laborals que s’aplicaran als companys de la unitat de recobrament que seran traspassats a Lindorff, acord d’eficàcia general subscrit per la majoria de la representació sindical de BS .

En síntesi, l’acord preveu el següent:

• Garanteix la retribució salarial que actualment perceben els companys que es traspassin a Lindorff, monetarizando els beneficis socials i respectant l’antiguitat a BS a tots els efectes, inclosos els indemnitzatoris.

• BS garanteix el retorn a Banc a tots els empleats, un cop complert un any d’estada a Lindorff. El retorn es produirà amb l’antiguitat que tenien en el moment de l’traspàs i l’acumulada en Lindorff, així com les condicions salarials que tenien a BS, actualitzant el salari amb els increments que s’hagin produït a BS per aplicació de l’Conveni Col·lectiu de Banc o altres pactes. Es respectarà el radi de 25 quilòmetres des del centre on prestava els seus serveis a BS.

• Si durant els 6 primers mesos de permanència en Lindorff, l’empleat renúncia a el dret de retorn a banc, BS li compensarà amb una anualitat bruta, amb un límit de 35.000 euros.

• Si en el temps de permanència en Lindorff, abans de el 31 de desembre de 2016, es produís l’extinció de el contracte de treball dels companys traspassats, ja sigui individualment per acomiadament disciplinari qualificat d’improcedent, així com per aplicació dels articles 40, 41, 44, 50, 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors, BS complementarà la indemnització abonada per Lindorff fins a un total de 55 dies per any de servei, computant a aquests efectes l’antiguitat reconeguda a Banc Sabadell i l’acumulada en Lindorff.

• Per a les extincions derivades dels articles 40 i 41 de l’Estatut dels Treballadors s’entendrà com a causa per a extingir la mobilitat geogràfica superior a 25 quilòmetres de el lloc on treballen actualment a BS, la modificació de l’horari, de la jornada anual, de les vacances o la reducció de la retribució fixa anual, sense necessitat de ser reconeguda judicialment.

En definitiva, considerem que l’acord ofereix garanties suficients en matèria de retribució salarial -Beneficis socials inclosos-, així com en el manteniment de l’ocupació dels companys traspassats a Lindorff, ja que BS té el compromís ferm de la seva reincorporació a l’Banc com a màxim fins al 31 de desembre del 2016.

CCOO – QUADRES – ELA – ALTA

Versió per imprimir ACORD Lindorf