El dia 30 de Juny va entrar en vigor la Llei de Famílies

TOT EL QUE HAS DE SABER DE LES NOVES MESURES.

PERMISOS RETRIBUÏTS.

Es modifiquen els següents permisos retribuïts tot i que, alguns d’ells ja estaven millorats en els nostres convenis col·lectius:

  • 5 dies per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella.
  • 4 dies per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones que convisquin, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.
  • 2 dies hàbils en cas de defunció de la parella de fet i 4 dies quan sigui en diferent localitat.
  • 15 dies naturals en cas de registre de parella de fet.

 

PERMIS PARENTAL DE FINS A 8 SETMANES.

El Reial Decret llei 5/2023 recull un nou permís parental, no retribuït, per la cura de fills o menors acollits per temps superior a un any, que podrà gaudir-se fins que el menor compleixi 8 anys. Aquest permís, de duració no superior a 8 setmanes – continues o discontinues -, és intransferible i podrà gaudir-se de manera flexible, bé a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial, conforme al qual està establert reglamentàriament.

 

ADAPTACIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA.

S’amplia el dret a l’adaptació de la jornada de les persones amb dependents a càrrec per aquelles persones que acreditin deures de cures respecte a fills més grans de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins el segon grau del treballador, així com d’altres persones dependents quan, aquestes últimes, convisquin en el mateix domicili, i que no puguin valer-se per si mateixes.

En cas de negativa, l’empresa haurà de justificar aquesta oposició o, si s’escau, plantejar una eventual solució alternativa.

 

ALTRES MILLORES.

S’amplia el dret a la reducció de jornada arribant als que precisin encarregar-se de la cura directa del cònjuge o parella de fet, o un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no desenvolupi activitat retribuïda. 

També es contempla la possibilitat d’adaptar o reduir la jornada per la cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s’acrediti abans de complir els 23 anys.

El tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiva de discriminació per raó de sexe.

En el cas de les famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte pel cas de famílies amb dos progenitors en el supòsit de discapacitat del fill o la filla o en naixements múltiples.

El nou text també estableix garanties perquè les persones treballadores no puguin patir perjudicis com a conseqüències de l’exercici d’aquests nous drets de conciliació.