PRE-PACTE PRORRATEIG DE NOMINAS- ‘RECTA FINAL !!

A la reunió mantinguda el passat dia 21 amb l’empresa i sindicats, hem avançat per fi a un acord el prorrateig de nòmines , Tema vell que ja es venia debatent des del mes d’octubre de l’any 2007.

Serà un pacte que amb efectes des de l’1 de gener de 2011, s’aplicarà a tot el personal en actiu i alta en la Seguretat Social que presti els seus serveis a Banc Sabadell, en qualsevol de les seves filials participades a el 100%, amb Conveni de Banca i en territori nacional i que no tinguin pactes propis o col·lectius amb els representants dels treballadors de característiques iguals o similars.

Els punts més rellevants són:

Abonament rebut nòmina : Últim dia laborable de cada mes amb valor dia 16 excepte juny i paga d’estiu, setembre i desembre i paga de Nadal que seran amb valor dia 1.

Distribució de pagues : Les pagues extraordinàries consolidades i amb meritació anual es prorratejaran en 12 mensualitats i s’abonaran en cadascuna de les nòmines dels mesos de gener a desembre de cada any. La paga d’estiu i la de Nadal s’abonaran en la mensualitat de juny i desembre.

Quarts de paga : S’abonaran també prorratejades en 12 mensualitats.

Liquidació de saldo i quitança : S’abonaran l’últim dia laborable de cada mes.

– El descobert del compte d’empleat on es cobra la nòmina es revalorarà cada tres anys.

– S’estableix una nova causa per a sol·licitar el préstec 40/3 b de l’CCB: Embargament d’habitatge habitual per impagament de l’préstec o per despeses mèdiques de cònjuge i / o fills.

– El circuit d’aprovació per als préstecs immobiliaris superiors a 350.000 € serà l’establert per a les operacions d’actiu amb clients.

Liquidació del deute, per una sola vegada :

  1. Liquidació de 1,75 pagues a tots els empleats actuals de Grup, per concepte de beneficis consolidats.
  2. Liquidació de deute recollida en el punt 9è de l’Pacte de Condicions Socials de 12 de maig de 2006, que es va generar com a conseqüència d’optar pel sistema de meritació de pagues de Banco Atlántico davant els diferents sistemes existents en aquell moment.
  3. Liquidació per conceptes voluntaris (B-50) que es va generar de forma individual el 31.12.2002.

Es donaran dues opcions, abonament en nòmina al gener 2011 o en accions al novembre de l’enguany. Aquesta informació s’enviarà per part de RRHH a tots els empleats abans del dia 11 d’octubre de l’enguany.

CONSIDEREM QUE ÉS UN BON PACTE que afavorirà a tots els nostres companys i companyes.

Propera reunió dia 30 de setembre, VOLEM SIGNAR JA.

A la nostra pàgina WEB: www.cuadrosbanca.com

A través de la Intranet: CanalBS / People / Seccions Sindicals / Webs d’Seccions Sindicals / Secció Sindical ConfederaciónCuadros / Banc Sabadell Atlántico

mòbil: 660430227 Telf . 985968283 Fax. 985968121