En percentatges, la distribució actual de la plantilla del nostre Banc és de: 54,10% d’homes

45,90% de dones

Requerim a l’empresa que amb aquests percentatges de dones, hauria d’existir un pla seriós, efectiu i racional d’igualtat que, responent als requeriments de la Llei Orgànica 3/2007 evités l’existència de qualsevol tipus de discriminació laboral per raons de sexe.

En aquesta línia portem treballant des de fa quatre anys i hem arribat, per fi, a un preacord amb l’empresa que considerem positiu i concloent i que recull en gran mesura les nostres reivindicacions.

Per garantir la seva fidel compliment s’han establert uns marcs d’actuació i sistemes eficaços de seguiment i avaluació.

Tot i que el text íntegre de l’acord el tindran pròximament a disposició a “ acords “ de la nostra WEB www.cuadrosbanca.com a continuació, emfatitzem els punts més importants de la mateixa:

– Selecció i contractació

– Formació

Promoció i desenvolupament professional . Millora en les mesures correctores de promoció de les dones a categories de nivells superiors. (Nivell VIII en endavant)

retribució salarial . Assegurar l’objectivitat en la retribució i evitar que es produeixin desviacions per raó de gènere

Conciliació laboral amb la família i / o personal . Millora en les mesures de flexibilitat horària, per cobrir necessitats dels que tinguin fills al seu càrrec menors de 12 anys (abans 8).

Violència de Gènere.

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe . Establiment d’un protocol d’actuació en aquests casos que faciliti i estableixi els tràmits a seguir.

– Seguiment – Comissió Pla d’Igualtat.

– Comunicació – Sensibilització

Les condicions globals d’aquest pacte suposen una substancial millora dels mínims legalment establerts i comprometen de forma real i per escrit a la nostra Entitat al fet que la igualtat d’oportunitats per raó de gènere estigui present en les polítiques dels seus recursos humans. Tindrà una vigència de 4 anys i es prorrogarà automàticament cada any següent fins que se signi un nou acord en aquesta matèria.

A la nostra pàgina WEB: www.cuadrosbanca.com

A través de la Intranet: CanalBS / People / Seccions Sindicals / Webs d’Seccions Sindicals / Secció Sindical ConfederaciónCuadros / Banc Sabadell Atlántico

mòbil: 660430227 Telf . 985968283 Fax. 985968121