QUADRES FINE ha enviat a l’AEB el document conjunt complet de reivindicacions sindicals

Des de Quadres FINE, juntament amb CCOO i UGT, hem concretat un document complet de propostes sindicals, sobre els 3 eixos que ja havíem llançat (Salari, Préstecs i Clima laboral), exigint a l’AEB perquè faci ja el proper dia 14 una contraproposta en l’eix clau: increment salarial.

 

1. SALARIS: Recuperació de poder adquisitiu.

Increment salarial en taules entre el 17% i el 23% en 3 anys:

 • 2023:  Mesures addicionals compensació pèrdua poder adquisitiu. Increment taules actuals en un 4% amb efectes 1/10/2023.
 • 2024:  Increment taules del 5% + 1% en funció de l’IPC + 1% segons Beneficis sector.
 • 2025:  Increment taules del 4% + 1% en funció de l’IPC + 1% segons Beneficis sector.
 • 2026:  Increment taules del 4% + 1% en funció de l’IPC + 1% segons Beneficis sector.

Garanties d’aplicació a tota la plantilla dels increments pactats i abonaments no recurrents, sense compensació ni absorció ni mecanismes similars.

 

2. PRÉSTECS: Limitació (sectorial i a l’empresa) impacte augment tipus.

•    Mesures provisionals immediates: Topall 1% fis a 1/10/2024, ampliable en termini.
•    Definició en el conveni de condicions mínimes i topalls tipus interès.
•    Compromís d’acordar en cada empresa la millora d’aquests mínims.
•    Compromís de millorar o subscriure Acords amb AEAT sobre retribució en espècie.

 

3.- MILLORA DEL CLIMA LABORAL: Mesures sectorials i per empresa.

Mesures sectorials i per empresa per la millora del Clima laboral, que actuïn sobre la Pressió comercial, la jornada, les càrregues de treball, la dotació de plantilla i els riscos psicosocials.

3.1. Ocupació:

Compromís d’acordar en cada empresa mecanismes per l’adequada dotació de plantilla en els centres de treball, incloent-hi la cobertura d’absències temporals i una taxa de reposició de les sortides.

 

3.2. Pressió comercial:

Compromís d’acordar en cada empresa mecanismes per una adequada definició d’objectius comercials i de la Retribució variable vinculada a aquests, transparent, objectiva, sense pressions i coherent amb el compliment normatiu, així com per l’adequat desenvolupament de la Llei 2/2023.

 

3.3. Salut Laboral:

 • Definició en conveni de la consideració de les malalties psicològiques com a professionals.
 • Crear en Conveni una Comissió paritària sectorial de Salut Laboral i Prevenció de Riscos, que analitzi entre altres aspectes causes d’estrès laboral, mesures preventives i protocols de tractament de l’assetjament laboral,
 • Compromís d’acordar en els CSS de cada empresa el desenvolupament de conclusions de l’avaluació de riscos psicosocials i mesures de protecció davant agressions externes.

 

3.4. Temps de Treball:

 • Reducció de jornada anual de conveni, a aplicar en forma de dies de descans en divendres o dilluns amb garantia de substitució, eliminació de tardes i definició de jornades especials (24 y 31/12, y 5/1).
 • Adaptació i desenvolupament, millorant en conveni, de la regulació legal sobre permisos, amb mesures enfocades a una efectiva conciliació de la vida personal i familiar.
 • Compromís d’acordar en cada empresa el desenvolupament de la regulació sectorial sobre Teletreball, Registre de Jornada, Desconnexió digital i altres drets.
 • Definició de les hores de formació com a temps de treball efectiu.

 

3.5. Carrera professional:

 • Eliminació en conveni del nivell inferior d’accés o entrada.
 • Compromís d’acordar en cada empresa el desenvolupament i adaptació de sistemes objectius i universals de promoció i carrera professional adaptats a l’evolució del model de negoci i a l’estudi de llocs de treball fet en cada empresa en compliment del RD 902/2020.

 

4.- IGUALTAT.

Creació en conveni d’una Comissió Paritària Sectorial d’Igualtat, per impulsar de forma conjunta un adequat desenvolupament en cada empresa de capítol sobre Igualtat del Conveni i dels RD 901 i 902/2020 en cada empresa, prioritzant especialment la correcció de la bretxa salarial i funcional per assolir una igualtat real.