Resum reunir ERO BCAM 29/08

29 Agost 2012

Al transcurs de la reunió d’avui, dimecres 29 d’Agost, la part sindical ha Presentat Una proposta amb el contingut de Mesures alternatives pro Minimitzar l’impacte a l’ocupació, segons regula el conveni Col • lectiu de les Caixes d ‘ Estalvis: Reduccions de jornada, Suspensions de contracte amb reserva de l’lloc de Treball, Excedències, Trasllats incentivats …. La direcció ha rebutjat de ple AQUESTA Proposta.
.
Han reiterat CERTs Aspectes, d’entre ELLS que Destaquem:
– El nombre d’acomiadaments és inamovible.
– Pel cas de no haver-hi acordar en l’ERO, apliquessin el criteris esta d’acomiadament que BS consideri mes Objectiu que ..és el d’Amortització, eliminant a els LLOCS de Treball d’aquells centres que és tanquin.
D’haver-hi acordar, podríen resultar Aplicats Altres Criteris o figures com: polivalència funcional de l’Treballador, ..la su operativitat, carregues familiars, edat; Prejubilacions, Baixes incentivades, suspensions de contracte …
– manifestin que el BS ja va complir el compromís pres amb la Comisió Europea, que ratifica al pla de ..reestructuració mitjançant el qual és comunica la Reducció de 2.231 LLOCS de Treball, (441 d’empreses ..participades). Interpreta que, per poder restar de este nombre de prejubilacions de BS, S’HAN de generar ..vacants no amortitzables que Vagin substituïdes per Empleats / des CAM

– Per últim, Acabant la reunió han exposat els tats Següents:
Baixes en Banc CAM a 31/12/13: 1.662 (No tenint en compte Quant a els 111 Empleats / des amb jornada especial)
– 602 Extincions per edat (Prejubilats CAM)
A AQUEST nom aproximat de 1.060 persones s’hauria d’aplicar els Següents figures:
• Període previ de Baixes voluntàries indemnitzades.
• prejubilacions en Banc Sabadell, la Vacant generada va seguir ocupada per Empleats / des CAM.
• Suspensions Temporals amb dret de reingrés a la Funció de Disponibilitat organitzativa.
• Acomiadaments.
Davant d’aquestes manifestacions sense contingut numèric ni concreció, la Representació de les / dels Treballadores / rs de CAM han Elaborat Una proposta conjunta, amb els Següents premisses:
• Les Mesures a aplicar en l’ERO no han de ser traumàtiques i han de fonamentar-se en desvinculacions per edat (prejubilacions), suspensions temporals amb dret de reingrés GARANTIT i Baixes voluntàries.
• Demanem combinar els suspensions temporals a realitzar a Banco CAM, (que comptabilitzarien en el compromís de Reducció d’ocupació a 31/12/12), amb un programa de prejubilacions de Banc Sabadell que actualment Disposa d’una plantilla de mes de 2.000 Treballadores / rs majors de 55 anys.
• Tanmateix, Hem demanat, com a punt de partida en la propera Negociació de l’ERO, que els “prejubilacions” a l’igual que a Banc Sabadell, siguin l voluntàries, oposant-nos al fet que a els càlculs Econòmics de l’Salari il ‘Abonament de l’ conveni especial és limitin ALS 61 anys. També s’a proposat que el personal en edat compresa entre 52 i 54 anys puguin acollir-se voluntariament a al Pla de prejubilacions que en el su Moment s’ofereixi amb la correlativa perdua salarial existent a la data d’Acolliment a la mesura amb relació amb l’edat de tall establerta per l’empresa.
• Per últim s’a demanat ofertar una Sortida digna per aquells / es companys / es Especialment sensibles per problemes de salut.