REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL BANC HERRERO

Fent-nos ressò de les queixes que ens transmeten els companys en les nostres visites a les oficines, hem mantingut una reunió amb la Direcció Territorial per a fer-li trasllat de les mateixes i els hem sol·licitat que es busquin solucions.

Temes tractats:

1.- Durada i periodicitat de les reunions. Hem denunciat que, des de l’inici d’aquest exercici, les reunions de la zona, excepte honroses excepcions, estan tenint una durada excessiva, entre 2.15 hores i 3 hores. Hi ha una Normativa Oficial (8122) que deixa molt clar que continguts, horaris i periodicitat han de tenir les reunions, així com el tipus de reunions que s’han de celebrar, normativa que evidentment no s’està complint, és mes, tampoc s’estan complint les directrius que el propi DT donava en la nota informativa de 7 de juliol 2010, on deia clarament que les reunions deuen ser Enfocades, BREUS i PARTICIPATIVES . Així mateix els hem comentat la quantitat de reunions que se celebren: de la zona, de Directors, de GCO, de GBP, de DPYME, etc., gairebé es passa mes temps reunit que treballant.

2.-Planillas. En algunes zones s’està fent un abús de el control comercial a través de les butlletes diàries i setmanals. Si el Banc s’està gastant milers d’euros en desenvolupament i programació en un sistema d’informació i seguiment conegut com Portal d’Informació ( P ) d’actualització diària que ens permet conèixer, entre altres informacions, la situació de cada un respecte a el pla comercial a tancament del dia anterior, no veiem la utilitat d’haver de reportar a la Zona cada dia de 2 a 3 unes dades que a el dia següent estan a la Intranet, si bé és cert que hi ha campanyes puntuals que encara no es recullen i que podem entendre que es reportin diàriament per a un millor control. La resta considerem que és una pèrdua de temps que l’únic que aporta és generar una càrrega de treball i un estrès addicional al que ja, de per si, comporta el treball diari.

3.- Ús / Abús de l’correu electrònic .Abuso dels correus electrònics, de vegades es rep el mateix correu dues o tres vegades (DZ, AC, SZ). Altres vegades es fa un ús, creiem inapropiat del mateix, en correus massius dirigit a tots els directors, es crida l’atenció a aquells que no van bé en el compliment de determinades campanyes o es donen directrius cridant per escrit, és a dir amb el tipus de lletra cada vegada més gran, en vermell, negreta i subratllat.

4.- Substitució per baixes / vacances. A el director de Recursos, li hem fet arribar la nostra preocupació per aquest tema, sobretot en aquelles oficines de a 2/3 empleats, quan es produeix una baixa ja sigui per malaltia o per vacances. Ens respon que a les oficines de 1-2 i 3 empleats, sempre es cobriran aquestes situacions seguint els criteris de Recursos Humans (sobrants, contractació ETT, etc.). Li hem demanat que quan aquestes substitucions comportin moviments de personal entre oficines, quedi constància per escrit que cobreixi a treballador davant qualsevol eventualitat.

També li hem manifestat el malestar existent per “les formes” en què es produeixen els canvis de personal. La majoria de les vegades, se soluciona amb una trucada telefònica sense cap explicació. Ens manifesta que proposarà, a qui correspongui, que sigui Recursos Humans qui comuniqui als interessats els motius de l’canvi.

De tots els temes tractats, hem obtingut per part dels responsables de la Territorial, un compromís de solució de el qual estarem pendents i vigilants, farem un seguiment exhaustiu de les nostres accions amb la DT i dels seus compromisos.