SIGNAT EL XXIV CONVENI DE BANCA

SIGNAT EL CONVENI DE BANCA PER ALS PRÒXIMS CINC ANYS

Dos anys després, i després de 48 reunions , Aquest matí, s’ha materialitzat la signatura de l’XXIV CONVENI DE BANCA en què, per primera vegada, la negociació ha comptat amb una força sindical independent, la nostra , Inclosa en la plataforma CuadrosGBS-FINE -CCOO-UGT . junts , Però imposant el nostre rigor i independència, sense condicionants i únicament mirant pels nostres companys i companyes, hem rubricat el XXIV Conveni Col·lectiu de Banca , La ultraactivitat, recordem, finalitza el proper 31 de gener.

el nou Conveni de Banca tindrà una de vigència de 5 anys (2019/2023) , Possibilitant així la inclusió de millores en l’última etapa que puguin compensar un any ple de dificultats. inclourà avenços tant quantitatius respecte a la retribució, com qualitatius , Contemplant millores en els capítols de llicències, lactància, permisos no retribuïts, assegurança de vida, préstecs, igualtat i conciliació, assetjament i violència de gènere, així com els nous drets tan necessaris sobre teletreball i transformació digital.

A més, hem aconseguit frenar les pretensions de la Patronal en matèries tan sensibles com l’ampliació de la mobilitat i l’eliminació dels triennis així com l’ampliació de la jornada partida, el límit de l’25% pretenien eliminar.

A continuació, us detallem els punts més destacats a l’espera del seu enviament complet.

Vigència de l’Conveni

De 2019.01.01 a 2023.12.31

Salari base de Nivell.

2021 – 0,25%

2022 – 1%

2023 – 1,25%

Aplicable a tots els conceptes excepte antiguitat.

RAE Sectorial XXIII CCBanca:
Pagament a la plantilla amb 2 anys d’antiguitat a 2021.01.01, al mes següent a la publicació de l’conveni dels següents conceptes

0,25% a taules efectes 01.012.021

0,25% fora de taules de la massa salarial de conveni de 2019 i 2020.

Antiguitat en l’Empresa

L’AEB accedeix a mantenir els triennis.

concepte

2019

2020

2021

2022

2023

Per cada trienni

470,00

470,00

471,18

471,18

471,18

Tècnics:

nivell

2019

2020

2021

2022

2023

1

519,32

519,32

520,62

520,62

520,62

2

395,43

395,43

396,42

396,42

396,42

3 i 4

342,38

342,38

343,24

343,24

343,24

5

281,41

281,41

282,11

282,11

282,11

6 i 7

188,84

188,84

189,31

189,31

189,31

8

147,53

147,53

147,90

147,90

147,90

Participació en beneficis:

Establiment d’una fórmula de càlcul RAE homogènia i dels paràmetres de determinació segons tipus d’entitats:

 • Entitats amb negoci bancari tant a Espanya com fora d’Espanya comptabilitzat en el Compte de Pèrdues i Guanys Individual Anual.
 • Entitats amb negoci bancari exclusivament a Espanya.
 • Sucursals estrangeres intracomunitàries radicades a Espanya.
 • Sucursals estrangeres extracomunitàries radicades a Espanya.

Percepció o consolidació de quarts de paga en funció de l’Resultat de l’Activitat d’Explotació (RAE Empresa), que s’abonarà, en cas de correspondre, en la nòmina del mes d’abril de cada un dels anys: 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, i en funció de la variació interanual de l’últim exercici.

variació interanual

RAE-Empresa

Nombre de quarts

de paga

> 5% i

1

> 10% i

2

> 15% i

3

> 20% i

4

> 25% i

5

> 30%

6

Gratificacions o assignacions complementàries:

concepte

2019

2020

2021

2022

2023

Plus transitori

632,39

632,39

635,56

641,91

649,94

concepte

2019

2020

2021

2022

2023

Plus de polivalència funcional

1.235,53

1.235,53

1.241,72

1.254,13

1.269,81


Nova percepció BAI

0,25% fora de taules per als exercicis 2021, 2022 i 2023, quan l’entitat tingui beneficis o reparteixi dividends, calculat sobre salari base de Nivell (art. 18.2), gratificacions i assignacions complementàries o especials (art. 24) i diferència de l’article 15.4.2, referits als seus quanties a 31 de desembre de l’exercici per al qual correspongui el pagament.

Ajuda alimentària:

2021 – 10 des de octubre

2022 – 10 €

2023-11 €


Treball a distància i Teletreball

 • Teletreball de més de l’30% de la jornada: ordinador, telèfon mòbil i cadira ergonòmica, que et proporcionarà l’empresa, fins a 130 € per comprar pantalla, teclat i ratolí, si no us ho proveeix l’empresa, i per a la resta de despeses generals 55 € mensuals, prorratejats a l’% de teletreball que facis.
 • Teletreball menor a el 30% de la jornada: ordinador i telèfon mòbil que et proporcionarà l’empresa, i poder realitzar el teletreball des del lloc que decideixis.
 • Teletreball per COVID o altres situacions d’emergència: ordinador i telèfon mòbil que et proporcionarà l’empresa, fins a 45 € per comprar pantalla, teclat i ratolí, si no us ho proveeix l’empresa, i poder realitzar el teletreball des del lloc que decideixis.


Registre de jornada:

Incorporació de l’acord signat el 20 de desembre de el 2019.

vacances:

 • 24 dies amb possibilitat de fraccionament fins en 4 períodes, sent aquesta cambra per acord entre les parts.
 • Elecció de dates per concurrència, en primer lloc, major antiguitat a l’empresa, sempre que els que tenen descendents en edat escolar i preescolar puguin gaudir-les dintre de el període de vacances escolars i d’entre aquests tindrà preferència la persona de més antiguitat.

Compensació Canàries:

El personal amb dret actual als cinc dies addicionals de vacances pot optar, per una sola vegada, pel sistema d’indemnització anterior, que s’aplicarà de manera permanent mentre es trobi destinat a Canàries, amb possibilitat de comunicació fins al 31 de desembre de l’ 2023 i sent d’aplicació a partir de l’any següent a el de la comunicació.

llicències:

 • Inici de gaudi i còmput en dies hàbils, llevat matrimoni que s’inicia a següent dia hàbil però el còmput és en dies naturals.
 • Pel temps indispensable amb dret a remuneració en els casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, per l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat , sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

Suspensió de l’contracte per naixement, adopció, guarda i acolliment

 • Adaptació a la llei.
 • Política retributiva salarial i extrasalarial amb estricta observança del principi d’igualtat i no discriminació.

Permís per cura de menors lactants

 • Gaudiu de lactància acumulada de 15 dies laborables a continuació de qualsevol dels períodes de suspensió.
 • Política retributiva salarial i extrasalarial amb estricta observança del principi d’igualtat i no discriminació.

Llicències i excedències per cura de familiars

 • S’eleva l’edat de l’gaudi de l’permís per acompanyament en l’assistència sanitària de fills i filles fins als 16 anys.
 • 1 hora en el cas de naixement prematur de fill o filla, o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació de el part.

Reducció de jornada

 • Dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de salari.
 • Política retributiva salarial i extrasalarial amb estricta observança del principi d’igualtat i no discriminació.

Altres llicències i permisos no retribuïts

 • Nova absència no retribuïda pel temps indispensable per a reconeixements i / o proves mèdiques de la pròpia persona treballadora quan no sigui possible la seva realització fora de la jornada laboral, podent-se establir mecanismes de compensació horària.
 • El permís no retribuït d’1 setmana a 1 mes per necessitats familiars acreditades, computarà a efectes d’antiguitat.

Comissions de servei:

Preavís cinc dies hàbils d’antelació quan la comissió de servei sigui major a 3 mesos, més 1 dia hàbil en cas de pernocta fora de l’domicili.

dietes:

des 2019.01.01

des 2020.01.01

De d’2021.01.01

des 2022.01.01

des 2023.01.01

Pernoctant fora de el domicili propi

32,74

32,74

35,00

36,00

37,00

Amb pernocta al domicili propi

14,35

14,35

15,00

15,50

16,00

Plans de Pensions:

450 € en 2021

450 € en 2022

550 € en 2023

Jubilació obligatòria:

Als 65 anys sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per tenir dret a el 100% de la pensió ordinària de jubilació en la modalitat contributiva i s’adoptin mesures vinculades a l’objectiu de millora de la qualitat i l’estabilitat en l’ ocupació

Assegurança de vida

Ampliació de beneficiari a l’últim cònjuge i, si no qualsevol persona designada expressament pel titular sempre que es tracti d’convivent o familiar de primer grau d’aquest.

Préstecs sense interès:

 • Ampliació de necessitats peremptòries: parella de fet, per risc d’inhabitabilitat, submissió a tècniques de reproducció assistida i malaltia greu de la persona empleada o dels seus familiars fins a primer grau
 • 9 mensualitats: instal·lacions ecològiques, assistència mèdica en cas de malaltia greu de la persona emprada, així com del seu cònjuge o parella de fet i / o descendents de primer grau, sempre que es justifiqui que no perceben rendes o aquestes siguin inferiors a 8000 € nets anuals i adquisició de vehicles ecològics.
 • 5 mensualitats: Tractaments odontològics de la persona emprada, així com del seu cònjuge o parella de fet i / o descendents de primer grau, sempre que es justifiqui que no perceben rendes o aquestes siguin inferiors a 8000 € nets anuals, Actes Jurídics Documentats i despeses derivades de estudis propis o dels seus descendents.

Es podrà formalitzar com a pòlissa de préstec amb quotes d’amortització a deure en compte corrent, o com a avançament de nòmines amb descompte de les quotes a la nòmina mensual.

Préstec habitatge:

Màxim 150.000 €, període amortització 30 anys, amb el límit dels 70 anys.

Aquest tipus de préstecs es podrà formalitzar o amb garantia personal o amb garantia hipotecària, a criteri de l’empresa.

Es respectaran les condicions més favorables que hi hagi a les entitats per als préstecs habitatge a favor de la seva plantilla, considerades en el seu conjunt i globalitat. No obstant, serà

decisió de la persona treballadora optar pel préstec habitatge de Conveni o pel préstec habitatge de l’entitat, corresponent a la direcció de les empreses el fet de determinar si els dos préstecs, per a la mateixa finalitat, es poden combinar o no.

Nou préstec atencions diverses

Eur 1,25%

Import màxim la més gran de l25% retribució anual o 10.000 €

Termini amortització màxim de 8 anys.

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la seva jornada de treball, en l’ordenació de el temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, en els termes i condicions establerts en l’article 34.8 de l’ ET

Prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe

Per tal de treballar en l’objectiu d’eradicar qualsevol tipus d’assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit laboral, les empreses han de negociar amb la representació legal de les persones treballadores “Protocols de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe “

Protecció contra la violència de gènere

En l’àmbit de les empreses es podran establir procediments que garanteixin la informació, accés i aplicació dels drets que puguin ser sol·licitats, i es podran desenvolupar mitjançant la negociació col·lectiva, tot el que no preveu aquest article o en la legislació vigent.

Prevenció de riscos laborals:

Reconeixement com a risc laboral de les agressions o qualsevol modalitat de violència externa exercida per personal aliè a l’empresa

Règim disciplinari:

Es consideren faltes greus causar danys, de manera intencionada, a persones o elements materials propietat de l’Empresa

Es consideren faltes molt greus les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.

Prescripció de faltes:

Faltes lleus als 10 dies, faltes greus als 20 dies i molt greus als 60 dies, a partir de la data en què l’empresa va tenir coneixement de la seva comissió, i, en tot cas, als 6 mesos d’haver-se comès.

Cancel·lació de faltes i sancions

Faltes lleus als dos anys, en les greus als quatre anys i en les molt greus als vuit anys.

formació:

 • Es considera a la formació obligatòria com a temps efectiu de treball, ja sigui per exigències regulatòries o per decisió de la pròpia empresa.
 • Les empreses han d’assumir tots els costos derivats de la mateixa
 • Constitució de paritàries de formació en totes les empreses.
 • Les Empreses han de garantir el principi d’igualtat de tracte i oportunitats en la incorporació a la formació de les persones amb major dificultat d’accés a la mateixa, incloent accions positives per a aquells col·lectius més vulnerables tendents a aconseguir la igualtat d’oportunitats

Transformació i drets digitals:

La realitat en què vivim immersos i l’afectació que té per a les plantilles i les relacions laborals, fan necessària la seva regulació dins de l’àmbit de l’conveni, no permetent el seu desenvolupament únicament de mans de les empreses.

 • Dret a la desconnexió digital i laboral (signat el 2.012.019)
 • Dret a la intimitat davant l’ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral
 • Dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància, enregistrament de sons i geolocalització
 • Dret a l’educació digital
 • Dret a la intel·ligència artificial, entenent per això que les persones treballadores tenen dret a no ser objecte de decisions basades únicament i exclusivament en variables automatitzades.

RECORDEM QUE EN BANC SABADELL, PELS PACTES INTERNS, TENIM CONDICIONS MES AVANTATJOSES QUE MANTENEN.