Resum reunió ERO BCAM 29/08

29 Agost 2012

En el transcurs de la reunió d’avui, dimecres 29 de Agost, la part sindical ha presentat una proposta amb el contingut de mesures alternatives pro minimitzar l’impacte en l’empleo, segons regula el Conveni Col•lectiu de les Caixes d’Estalvis: Reduccions de jornada, Suspensions de contracte amb reserva del lloc de treball, Excedències, Trasllats incentivats….La direcció ha rebutjat de ple aquesta proposta.
.
Han reiterat certs aspectes, d’entre ells que destaquem:
– El número d’acomiadaments es inamovible.
– Pel cas de no haver-hi acord en l’ERO, aplicaran el criteri d’acomiadament que BS consideri mes objectiu que ..es el d’amortització, eliminant els llocs de treball d’aquells centres que es tanquin.
D’haver-hi acord, podrien resultar aplicats altres criteris o figures com: Polivalència funcional del treballador, ..la seva operativitat, cargues familiars, edat; Prejubilacions, baixes incentivades, suspensions de contracte…
– Manifesten que el BS ja va complir el compromís pres amb la Comisió Europea, que ratifica el pla de ..reestructuració mitjançant el que es comunica la reducció de 2.231 llocs de treball, (441 de empreses ..participades). Interpreta que, per poder restar d’aquest número de prejubilacions de BS, s’han de generar ..vacants no amortitzables que vagin substituïdes per empleats/des CAM

– Per últim, acabant la reunió han exposat les dades següents:
Baixes en Banco CAM a 31/12/13: 1.662 (No tenint en compte els 111 empleats/des amb jornada especial)
– 602 Extincions per edat (Prejubilats CAM)
A aquest nombre aproximat de 1.060 persones s’hauria d’aplicar les següents figures:
• Període previ de baixes voluntàries indemnitzades.
• Prejubilacions en Banc Sabadell, la vacant generada sigui ocupada per empleats/des CAM.
• Suspensions Temporals amb dret de reingrés en la funció de disponibilitat organitzativa.
• Acomiadaments.
Davant d’aquestes manifestacions sense contingut numèric ni concreció, la Representació de les/dels Treballadores/rs de CAM han elaborat una proposta conjunta, amb les següents premisses:
• Les mesures a aplicar en l’ERO no han de ser traumàtiques i han de fonamentar-se en desvinculacions per edat (prejubilacions), suspensions temporals amb dret de reingrés garantit i baixes voluntàries.
• Demanem combinar les suspensions temporals a realitzar en Banco CAM, (que comptabilitzarien en el compromís de reducció d’empleo a 31/12/12), amb un programa de prejubilacions de Banc Sabadell que actualment disposa de una plantilla de mes de 2.000 treballadores/rs majors de 55 anys.
• Tanmateix, hem demanat, com a punt de partida en la pròxima negociació de l’ERO, que les “prejubilacions” al igual que en Banc Sabadell, siguin voluntàries, oposant-nos a que els càlculs econòmics del salari i l’abonament del Conveni Especial es limitin als 61 anys. També s’ha proposat que el personal en edat compresa entre 52 i 54 anys puguin acollir-se voluntàriament al pla de prejubilacions que en el seu moment s’ofereixi amb la correlativa pèrdua salarial existent a la data d’acolliment a la mesura en relació amb l’edat de tall establerta per l’empresa.
• Per últim s’ha demanat ofertar una sortida digna per aquells/es companys/es especialment sensibles per problemes de salut.